This site available inEnglish

Методична робота кафедри «Прикладної екології та природокористування» спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

З кожної дисципліни сформовано комплекс методичної документації (навчально-методичні комплекси), які включають: програми дисциплін за змістовними модулями, опорні конспекти лекцій, завдання до практичних занять, методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів, методичні рекомендації до виконання курсових проектів, робіт та розрахунково-графічних робіт, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, сучасні методики та технології викладання дисциплін.

Професорсько-викладацьким колективом кафедри при підготовці бакалаврів зі спеціальності 101 “Екологія» та 183 «Технології захисту довкілля» викладються наступні дисципліни:

 1. Біологія;
 2. Заповідна справа;
 3. Загальна екологія;
 4. Вступ до фаху;
 5. Основи гідробіології;
 6. Землекористування;
 7. Ландшафтна екологія;
 8. Екологія людини;
 9. Техноекологія;
 10. Моніторинг довкілля;
 11. Урбоекологія;
 12. Основи збалансованого природокористування;
 13. Екологічна безпека;
 14. Моделювання та прогнозування стану довкілля;
 15. Технологія основних виробництв та промислова екологія;
 16. Процеси і апарати захисту атмосфери;
 17. Основи міжнародної еколого-економічної діяльності;
 18. Основи екологічного менеджменту;
 19. Екологічна етика;
 20. Метеорологія і кліматологія;
 21. Регіональна екологія;
 22. Основи екологічної токсикології;
 23. Утилізація та рекуперація відходів;
 24. Природоохоронне інспектування;
 25. Ландшафтна архітектура;
 26. Раціональне використання водних ресурсів;
 27. Вентиляційні викиди та промислова вентиляція;
 28. Екологічна експертиза;
 29. Екологічне страхування;
 30. Основи оцінки екологічних ризиків;
 31. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище;
 32. Технологія і апарати очищення води;
 33. Вирішення екологічних задач на ЕОМ (4 курс);
 34. Вирішення екологічних проблем на ЕОМ (3курс);
 35. ТГУ і знешкодження продуктів горіння;
 36. Основи гідрології;
 37. Основи біотехнології.

При підготовці магістрів зі спеціальності 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» читаються наступні дисципліни:

 1. Основи теорії та оцінка екологічних ризиків;
 2. Сучасні концепції природокористування;
 3. Сучасні методи очистки промстоків;
 4. Методи наукових досліджень;
 5. Теорія сталого розвитку та екологічна політика;
 6. Сучасні методи очищення газових викидів;
 7. Замкнені системи водного господарства підприємств;
 8. Екологічна стандартизація і сертифікація;
 9. Міжнародне природоохоронне законодавство;
 10. Управління техногенною і екологічною безпекою;
 11. Екологічний менеджмент і аудит.

При підготовці магістрів зі спеціальності 8.04010602 “Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)” та 183 «Технології захисту довкілля» читаються наступні дисципліни:

 1. Стратегія сталого розвитку;
 2. Методологія та організація наукових досліджень;
 3. Екологічний менеджмент і аудит;
 4. Технології захисту довкілля;
 5. Поводження з відходами в галузі;
 6. Збалансоване природокористування в галузі;
 7. Аналіз та оцінка екологічних ризиків господарської діяльності;
 8. Нормативно-правове регулювання екологічної діяльності;
 9. Екологічні інформаційні технології;
 10. Ресурсо- та енергозберігаючі технології природокористування;
 11. Сучасні методи і засоби моніторингових досліджень.

Крім того, колективом кафедри екології в рамках загальної екологічної підготовки бакалаврів, спеціалістів й магістрів інших спеціальностей університету викладаються наступні дисципліни:

 1. Екологія;
 2. Основи екології;
 3. Теоретичні основи технічної очистки газових викидів;
 4. Методологія наукових досліджень;
 5. Основи наукової діяльності.