Професорсько-викладацьким складом кафедри розроблено  навчально-методичне забезпечення усіх дисциплін, що викладаються кафедрою.

Головними навчально-методичними розробками кафедри є:

2018 рік

 • Торонченко О.М. Навчальний посібник «Екологічна стандартизація, сертифікація та маркування» /О.М. Торонченко, В.В. Рома, Ю.О. Чухліб// Полтава: Видання ПолтНТУ, 2018. – 114 с.

2017 рік

 • Навчальний посібник «Моніторинг поверхневих вод». Укладачі Степова О.В., Рома В.В.
 • Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Укладач Бредун В.І.

2016 рік

 • Методичні вказівки до самостійної роботи із дисципліни «Експлуатація водогосподарських комплексів». Укладач Степова О.В.
 • Методичні рекомендації до курсової роботи із дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит». Укладач Ілляш О.Е.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи із дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля». Укладач Степова О.В.

2015 рік

 • Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Техноекологія». Укладач Степова О.В.
 • Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Моніторинг довкілля». Укладач Рома В.В.
 • Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Екологія міських систем». Укладач Самойлик М.С.
 • Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля». Укладачі Степова О.В., Гоношенко О.М.
 • Методичні рекомендації до курсової роботи із дисципліни «Метеорологія і кліматологія». Укладач Ілляш О.Е.
 • Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи із дисципліни «Землекористування». Укладач Булавенко Р.В.
 • Конспект лекцій із дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Укладач Бредун В.І.
 • Конспект лекцій із дисципліни «Біологія». Укладач Булавенко Р.В.

2014 рік

 • Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Загальна екологія та неоекологія». Укладачі: Рома В.В., Степова О.В.
 • Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Технології основних виробництв та промислова екологія». Укладачі: Степова О.В., Бредун В.І., Рома В.В.
 • Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит». Укладач: Ілляш О.Е.
 • Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Природоохоронне інспектування». Укладач: Проскурня М.І.
 • Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Ландшафтна екологія». Укладач: Гармаш Т.П.
 • Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Основи біотехнології». Укладач: Булавенко Р.В.
 • Методичні рекомендації до розрахунково-графічної роботи студентів із дисципліни «Управління техногенною та екологічною безпекою». Укладач: Ілляш О.Е.
 • Конспект лекцій із дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом». Укладач: Бредун В.І.
 • Методичні рекомендації до проведення ознайомчої практики для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Укладачі: Голік Ю.С., Булавенко Р.В., Бунякіна Н.В., Паращієнко І.М.
 • Ресурсно-екологічна безпека регіону: монографія. М.С. Самойлік.
 • Система зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України: монографія / [Рожко М. М., Ерстенюк Г. М., Самойлік М. С. та ін.].

2013 рік

 • Навчальний посібник «Технологія основних виробництв та промекологія». Укладачі: Степова О.В., Бредун В.І., Рома В.В..
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація». Укладач: Торонченко О.М.
 • Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація». Укладач: Торонченко О.М.
 • Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Біологія». Укладач: Булавенко Р.В.
 • Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Раціональне використання водних ресурсів». Укладач: Проскурня М.І.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтна екологія». Укладач: Гармаш Т.П.
 • Навчальний посібник «Екологічна токсикологія у схемах і таблицях». Укладач: Гармаш Т.П.
 • Методичні вказівки з організації та виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» усіх форм навчання. Укладачі: Голік Ю.С., Ілляш О.Е., Степова О.В., Рома В.В.
 • Методичні рекомендації з організації та виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання. Укладачі: Голік Ю.С., Ілляш О.Е., Степова О.В., Рома В.В.
 • Теоретико-методологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами на регіональному рівні : монографія. В. О. Онищенко, М. С. Самойлік.

2012 рік

 • Методичні вказівки «Основи екологічної токсикології у схемах і таблицях» до вивчення дисципліни «Основи екологічної токсикології». Укладач: Гармаш Т.П..
  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ландшафтна екологія». Укладач: Гармаш Т.П.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи гідробіології». Укладачі: Булавенко Р.В., Степова О.В.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологія основних виробництв та промекологія». Укладач: Степова О.В.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технологіі та апарати очистки вод». Укладач: Степова О.В.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технології та апарати очистки води». Укладачі: Степова О.В., Булавенко Р.В., Рома В.В.

У 2012 році робочою групою, створеною із професорсько-викладацького складу кафедри, разом із представниками 12 ВНЗ України було проведено роботу із розробки Галузевого стандарту вищої освіти ОКР магістра зі спеціальності «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)», який затверджено 5 грудня 2012 року.